th en

Menu
 
 
A+ A A-
ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการขออนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคฯ ตามข้อ 3(9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
(13-05-2557)

ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2542 (ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. (หมวด 1-03-049 เรื่องที่ 9))

เอกสารแนบ: