th en

Menu
 
 
A+ A A-
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ (เสื้อชูชีพ) ให้แก่ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่น พ.ศ. 2554
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-044 เรื่องที่ 39) ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

เอกสารแนบ: