th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(09-01-2562)กรมเจ้าท่า – ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม (MOU) 
โครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล
         กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า 
       สืบเนื่องจากผลการศึกษาของกระทรวงการคลัง เห็นควรกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 0 สำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้ทำการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานซึ่งการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 0 จะส่งผลดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ส่งออกต้องชำระเงินไปก่อนและขอคืนภายหลัง ประกอบกับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้เสนอให้ภาครัฐบาลพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการขนส่งทางเรือมากกว่าร้อยละ 90 ปริมาณการขนส่งทั้งหมด ซึ่งการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นการขนส่งชนิดเดียวที่สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงส่งผลให้ค่าระวางหรือค่าธรรมเนียมมีอัตราที่แตกต่างกัน เช่น กรณีส่งออกจะต้องมีค่าระวางพื้นฐานและค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการออกเอกสารขนส่ง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานีตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมการบริการท่าเรือ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าไปยังจุดปลายทาง ค่าธรรมเนียมทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 
       กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งสินค้าและกิจการอื่นที่เชื่อมโยง เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าทางทะเลไทยเพื่อรองรับตลาดการขนส่งของไทยและต่างประเทศ จึงได้ดำเนินร่วมมือศึกษาการวิจัยอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้เป็นอัตราร้อยละ 0 เพื่อสร้างโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้มีศักยภาพในการให้บริการเพื่อนำไปสู่การขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า    กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า 

back to top