th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ
(13-04-2559)     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ
สำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ การดูแลและกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง
     กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางทางน้ำ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ขึ้น โดยได้ออกประกาศมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 และประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ เกิดความปลอดภัยในการใช้โป๊ะเทียบเรือ การเดินเรือ และการใช้บริการเดินทางทางน้ำของประชาชน รวมทั้งมีการจัด เรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ รวมกำลังพล 550 คน เรือตรวจการณ์จำนวน 65 ลำ และได้เพิ่มมาตรการสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือต่างๆ ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น โดยจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำที่กรมเจ้าท่า และศูนย์อำนวยความสะดวก ส่วนกลาง 2 ศูนย์ ได้แก่ ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร และส่วนภูมิภาค 25 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยก่อนเริ่มเทศกาลได้ตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ท่าเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที นอกจากนั้นยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจตรา เฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ การประสานงาน และการรายงานกรณีเกิดเหตุโดยฉับพลัน ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำ 
      ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทางน้ำ ตลอดจนให้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการที่ให้บริการ ดูแลเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้มีความพร้อมใช้งาน เพียงพอ ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด รณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด พร้อมกันนี้ได้เน้นให้ดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

ภาพกิจกรรม:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ห้องปฏิบัติการ CCTV กรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ตรวจดูการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกที่ท่าเรือสาทร และท่าช้าง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย (นางจิราภรณ์ จันทรศิริ ) และผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ 

back to top