th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง
(18-04-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง พร้อมลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1301 ตรวจเส้นทางการเดินเรือท่าเรือกันตรัง - เกาะตะรุเตา - ท่าเรือกันตรัง และรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เกาะตะรุเตา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุงภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง     นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมคณะตรวจราชการและตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ณ ท่าเรือกันตรัง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดพัทลุง  

back to top