Menu

th en

 
 
A+ A A-

ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ

Documents
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 154/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศการให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือและรายชื่อผู้ให้บริการจัดเก็บ และบำบัดของเสียจากเรือ 1.64 Megabytes 18-08-2016
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 49/2558 เรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 337 Kilobytes 12-05-2015
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียต่างๆ พ.ศ. 2560 1.41 Megabytes 15-09-2017
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทน้ำมันใช้แล้ว น้ำปนน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ และน้ำเสียต่างๆ พ.ศ. 2558 1.45 Megabytes 31-01-2015