th en

Menu
 
 
A+ A A-

งานความปลอดภัยทางทะเล

Documents
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 172/2562 เรื่อง การสื่อสารและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 387 Kilobytes 15-11-2019
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 173/2562 เรื่อง ศูนย์ข้อมูลระบบติดตามข้อมูลเรือระยะไกลและผู้ประสานงานระบบ (National Data Center and Point of Contact for Long Rang Range Identification and Tracking of ship; LRIT) 370 Kilobytes 15-11-2019
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 181/2562 เรื่อง ลดระดับการรักษาความปลอดภัยเรือไทยขณะเทียบท่าเรือหรือทอดสมอในน่านน้ำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 721 Kilobytes 19-11-2019
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 69/2562 เรื่อง เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเรือไทยขณะเทียบท่าเรือหรือทอดสมอในน่านน้ำประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 54 Kilobytes 19-11-2019