th en

Menu
 
 
A+ A A-

สารคดีโทรทัศน์

Categories
สารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2556
สารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2557
สารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2558
Documents
การวัดขนาดเรือ การบรรยายให้ความรู้การวัดขนาดเรือประเภทต­่างๆ ของเรือประมง เช่น เรือประมงต่อด้วยเหล็ก เรือประมงต่อด้วยไม้ เรือประมงเพลาใบจักรยาว เป็นต้น 94.68 Megabytes 16-06-2015
ความรู้สำหรับการสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกล ชั้นคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ 143.19 Megabytes 04-07-2015
ความรู้สำหรับการสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกล ชั้นคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองและชั้นหนึ่ง 106.03 Megabytes 04-07-2015
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 01-59 เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า 6.90 Megabytes 26-08-2016
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 02-59 ยกระดับความปลอดภัย สร้างมาตรฐานทางน้ำไทยสู่สากล 7.01 Megabytes 26-08-2016
สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 03-59 โครงการขุดลอกเฉลิมพระเกียรติฯ 6.87 Megabytes 26-08-2016
สารคดีโทรทัศน์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า แหล่งผลิตนักเดินเรือพาณิชย์ พร้อมเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ 9.80 Megabytes 01-03-2017