th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 18.2562กรมเจ้าท่า เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือ
(16-05-2562)

ฉบับที่ 18 /2562

กรมเจ้าท่า เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ

และมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือ

 

          กรมเจ้าท่า กรมประมง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)  เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อบต./เทศบาล)               ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล  สมาคมประมง สมาพันธ์ประมงต่างๆ ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)          ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

          ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบเรือประมงและจัดทำอัตลักษณ์เรือประมง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเรือที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ เก็บรักษาสัตว์น้ำ ตลอดจนเรือที่ใช้ในการสนับสนุนเรือประมง และเร่งปรับปรุงมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังมิให้กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการกองเรือของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของนานาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ      

ปัจจุบันมีเรือที่ใช้ทำการประมงที่มีทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส  มีจำนวนประมาณ 22,000 ลำ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมเจ้าท่า กรมประมง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จึงได้เปิดรับลงทะเบียนให้เจ้าของเรือประมงดังกล่าว ยื่นใบคำร้อง ก.5 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือ หรือผู้แทนซึ่งต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาใบทะเบียนเรือไทย สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ หรือสำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปีปัจจุบัน โดยลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะออกใบนัดหมายวันและเวลา พร้อมทั้งระบุพื้นที่จอดเรือเพื่อทำการตรวจสอบเรือ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ        กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        (อบต./เทศบาล) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล  สมาคมประมง สมาพันธ์ประมงต่างๆ ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบเรือตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 15 กันยายน 2562  โดยสามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่ www.md.go.th หรือ http://ship.md.go.th/uviqueue  สำหรับคณะผู้ที่ทำการตรวจเรือประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ (ศรชล./ศปมผ.) และกรมประมง โดยทำการตรวจวัดขนาดเรือ พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องยนต์ เครื่องมือประมง และรายละเอียดอื่นๆ และทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรือดังกล่าวว่าได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ เจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ในพื้นที่ที่เรือใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดตามหมายเลขโทรศัพท์ (ตามตารางที่แนบ)


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 18.2562.pdf