th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 19.2562 กรมเจ้าท่าขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม สำหรับเจ้าของเรือประมงที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือ
(21-05-2562)

ตามที่กรมเจ้าท่า ได้มีประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18/2562 เรื่อง กรมเจ้าท่า เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือประมง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น

ในการนี้กรมเจ้าท่าขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เนื่องด้วย ขณะนี้กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจสอบเรือประมงดังกล่าว กรมเจ้าท่าจึงขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่ากำหนดการตรวจสอบเรือตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 15 กันยายน 2562 นั้น เป็นกำหนดระยะเวลาประมาณการในเบื้องต้นซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการดังกล่าวได้ เพื่อความคล่องตัว เหมาะสม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

         ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าขอให้เจ้าของเรือประมงติดตามข่าวสารความคืบหน้า ซึ่งกรมเจ้าท่าจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2331311 – 8 ต่อ 224, 242 หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 19.pdf