th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 22/2562 กรมเจ้าท่า ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือ FERRY บริเวณปากแม่น้ำปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(05-07-2562)

จากการที่กรมเจ้าท่า ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในเบื้องต้น เส้นทางการเดินเรือที่มีความเหมาะสม ได้แก่  เส้นปราณบุรี – ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ด้วยในปัจจุบันท่าเรือพาณิชย์สัตหีบอยู่ระหว่างการพัฒนาของกองทัพเรือ ทั้งนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางดังกล่าวจึงจะต้องมีโครงการก่อสร้างท่าเรือ FERRY ที่บริเวณปากแม่น้ำ  ปราณบุรี ซึ่งการจัดทำโครงการนี้มีลักษณะเข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานประเมินผลสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ดังนั้น กรมเจ้าท่า จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่าเรือ/ผู้บริหารท่าเรือในประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบการรับ – ส่งนักท่องเที่ยว/ขนส่งมวลชน ผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลยสิรินารถราชินี ชมรมคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ สมาคมท่องเที่ยวปากน้ำ – ปราณบุรี วิสาหกิจประมงพื้นบ้าน สมาคมปราณบุรี รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียเพื่อนำความคิดเห็นต่าง ๆ มาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยการประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 22.pdf