th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 25/2562 กรมเจ้าท่า รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
(10-07-2562)

กรมเจ้าท่า รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ภายใต้ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

            ปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปี ประเทศไทยมีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้มากขึ้นในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ถุงพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นวัตกรรมเหล่านี้อาจจะสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ แต่สิ่งเหล่านี้กลับส่งผลทำร้าย ทำลายธรรมชาติและโลกอย่างรุนแรง ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ประกอบกับไม่ได้ถูกกำจัดได้อย่างถูกวิธี จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกทั้งทางบกและทางน้ำ

          จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กรณีวาฬนำร่องครีบสั้นเกยตื้น บริเวณคลองนาทับ จังหวัดสงขลา สาเหตุการตายของวาฬเกิดจากการกินขยะพลาสติกเข้าไป พบว่าในกระเพาะอาหารของวาฬปรากฏขยะพลาสติกจำนวน 8 กิโลกรัม โดยวาฬกินขยะพลาสติกเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยอาหารได้ เพราะถุงพลาสติกธรรมดาเพียง 1 ใบ ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงส่งผลให้สูญเสียสัตว์ทะเลหายากไป รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมนี้จึงได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงรณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานสังกัด ตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมเจ้าท่า โดยได้จัดให้มีจุดยืมถุงผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสนับสนุน สร้างนิสัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว อีกทั้งบางหน่วยงานได้มีจุดให้บริการยืมถุงผ้าด้วย ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายการเงิน และกองส่งเสริมพาณิชยนาวี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร 02-233-1311 ต่อ 357


เอกสารแนบ:


ข่าวการใช้ถุงผ้า ฉบับที่25 .2562.pdf