th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้า ฉบับที่ 28/2562 กรมเจ้าท่ากำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว
(22-07-2562)


กรมเจ้าท่า กำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว


                กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ จะดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์ เรือตำรวจ เรือแตงโม เรือแซง และเรือดั้ง ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562  และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลองบางกอกน้อย

                ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการเดินทางทางน้ำ 

อาศัยอำนาจตามาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) จึงประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

                    ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

             -  ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

             -  ด้านทิศใต้ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

              2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ 

                    2.1 ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้า

และเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี

                     2.2 ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฝากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

                     3. คำเตือน

                     ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือนเอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 28/2562