th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 29/2562 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
(26-07-2562)

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ

ภายใต้ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

          จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในทุกปี จากสถิติพบว่าในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งขาดการนำกลับไปใช้ประโยชน์และการกำจัดที่ถูกต้อง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้กรมเจ้าท่ามีการดำเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชน กรมเจ้าท่า จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรี-พระยา อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า

          นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่าได้มีการบริหารและการจัดการคัดแยกขยะได้ถูกต้องและถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งมอบประเภทถังขยะทั้งหมด โดยแบ่งสีของขยะออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ 1. ถังขยะอันตราย (สีแดง) รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 2. ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และ 3. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ หรือรีไซเคิลยาก ไม่เป็นพิษ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร ขยะเหล่านี้จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน
       กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและน่าอยู่ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชน จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อเป็นแนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกวิธี อีกทั้งได้ดำเนินการตามโครงการมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุด เพื่อคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 29.2562.pdf