th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 30/2562 กรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม MOU 3 ฝ่าย ระหว่างกรมเจ้าท่า กรมทางน้ำ สปป.ลาว และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(01-08-2562)

กรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม MOU 3 ฝ่าย
ระหว่างกรมเจ้าท่า กรมทางน้ำ สปป.ลาว และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

          นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ นายรุ่งหล้า แสงเมือง หัวหน้ากรมทางน้ำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมหารือแนวทางการให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรคนประจำเรือ หลักสูตร Logistics และการจัดทำหลักสูตรนายท้ายของเรือกลลำน้ำ และช่างกลเรือ ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ภายใต้หลักการการประชุมของทั้งสองฝ่าย ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และการหารือร่วมกันระหว่างอธิบดีกรมเจ้าท่า และหัวหน้ากรมทางน้ำ สปป.ลาว เมื่อคราวประชุมรัฐมนตรีคมนาคมระหว่างไทย-ลาว วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

          โดยกรมเจ้าท่าเห็นชอบให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สปป.ลาว ในการฝึกอบรมหลักสูตรคนประจำเรือ ทั้งฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกล ตลอดจนการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพเรือ รวมถึงหลักสูตร Training for the Trainer เพื่อสร้าง และพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำใน สปป.ลาว อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ในการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว นับเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในอนาคต รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางน้ำของ สปป.ลาว อย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับการสนับสนุนในการฝึกอบรมหลักสูตร Logistics ของเจ้าหน้าที่กรมทางน้ำ สปป.ลาว ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสถานศึกษาฝึกอบรมภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างยั่งยืน หน่วยงานทั้งสาม ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมทางน้ำ สปป. ลาว และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่าจึงจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย ระหว่างกรมเจ้าท่า กรมทางน้ำ สปป.ลาว และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตร Logistics ของเจ้าหน้าที่กรมทางน้ำ
สปป. ลาว เป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่30.2562.pdf