th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 35/2562 กรมเจ้าท่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet
(13-08-2562)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ระบบ
Single Window 4 Fishing Fleet

        กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System On Mobile  ซึ่งตามระเบียบฯ 285 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 กำหนดให้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะขออนุญาตให้คนทำงานในเรือประมงสามารถดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th)

         กรมเจ้าท่า ได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการในเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นเรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป พุทธศักราช 2562 โดยได้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานของระบบ Single Window 4 Fishing Fleet เพิ่มเติมในส่วนของการฝากคนประจำเรือหรือแรงงานประมงออกไปทำการในเรือกลางทะเลและฝากกลับเข้ามายังท่าเทียบเรือให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการเรือประมง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) จึงได้ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพื้นที่ติดชายทะเล จำนวน 22 จังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ พื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา3-6 (ยกเว้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม) ดังนี้

 

                              ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

                              ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

                              ครั้งที่ 3 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

                              ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

                              ครั้งที่ 5 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง

                              ครั้งที่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี

                              ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดตราด

                              ครั้งที่ 8 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดตราด

                              ครั้งที่ 9 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

                              ครั้งที่ 10 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                              ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                              ครั้งที่ 12 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

                              ครั้งที่ 13 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                          (อำเภอขนอม, อำเภอสิชล, อำเภอปากพนัง)

                              ครั้งที่ 14 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                          (เกาะสมุย, เกาะพงัน)

                              ครั้งที่ 15 วันที่ 1-2 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชุมพร

                              ครั้งที่ 16 วันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ จังหวัดระนอง

                              ครั้งที่ 17 วันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส

                              ครั้งที่ 18 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสงขลา

                              ครั้งที่ 19 วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสตูล

                              ครั้งที่ 20 วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ จังหวัดตรัง

                              ครั้งที่ 21 วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบี่

                              ครั้งที่ 22 วันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ จังหวัดพังงา

                              ครั้งที่ 23 วันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต

 

          ทั้งนี้  เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์ และสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ กับระบบ Single Window 4 Fishing Fleet หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพื้นที่ติดชายทะเล จำนวน 22 จังหวัด หรือกองมาตรฐานคนประจำเรือ โทร 02-233-1311 ต่อ 320 (ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ) ในวันและเวลาราชการ


 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  13 สิงหาคม 2562 


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 35.2562.pdf