th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายกิตติรัศมิ์ เมธีกุล หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(09-10-2562)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายกิตติรัศมิ์ เมธีกุล หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสน หมู่ 1 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอท่าชนะ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชาสัมพันธ์โครงการ และมีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง รายละเอียดโครงการ รูปแบบการก่อสร้าง พร้อมเปิดเวทีให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อกังวลมาปรับใช้สำหรับดำเนินงานก่อสร้างต่อไป


เอกสารแนบ:


1616382.jpg
1616383.jpg
1616384.jpg
1616385.jpg
1616386.jpg