th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 32/2564 เจ้าท่า คุมเข้มผู้ติดต่อราชการ ผู้ใช้บริการทางน้ำ สวมหน้ากาก 100 %
(22-04-2564)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม คุมเข้ม ตั้งจุดคัดกรอง ยืนห่าง ล้างมือ ผู้ที่ใช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำและผู้ที่ทำงานในเรือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กรมเจ้าท่าในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การคมนาคมขนส่งทางน้ำ ได้มีมาตรการเข้มงวดกวดขันเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือและผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าและมาตรการสาธารณสุขและมาตรการอื่น ๆ

          เพื่อเป็นการเฝ้าระวังยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณอาคารสำนักงานกรมเจ้าท่าส่วนกลางและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ พร้อมกับออกประกาศกรมเจ้าท่าให้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในเขตอำเภอเมืองในจังหวัดและส่วนภูมิภาค พิจารณาปรับลดการให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 – 04.00 น. และให้ลดจำนวนเที่ยวการเดินเรือตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในการให้บริการผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งในส่วนของการเฝ้าระวัง บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ต้องดำเนินการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ควบคุมดูแลให้ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือและผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A        โดยการเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M-Mask wearing) พร้อมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอและทั่วถึง ควบคุมดูแลผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือและผู้โดยสารต้องทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือบ่อย ๆ (H-Hand washing) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature) และตรวจหาเชื้อ (T-Testing) และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ (A-Application) แก่ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือและผู้โดยสาร ก่อนลงเรือโดยสาร

          อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้ง 41 สาขา ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของการบริการประชาชนทำงานที่บ้านเพื่อเป็นการลดการเดินทางและการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว และต้องให้ความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ ทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ และผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารในส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำ หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะทางน้ำขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำสามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง ...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน 2564


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 32 .2564 (Covid 19).pdf