th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 56/2558 เรื่อง บัญชีรายชื่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนเเรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งเเวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (เพิ่มเติม)
(26-03-2558)


เอกสารแนบ:


56_58.pdf