th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 40/2558 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรการติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมงไทย
(30-03-2558)

กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรการติดตั้งระบบติดตามเรือ  ( Vessel  Monitoring System : VMS) เพื่อกำกับดูแลในการทำประมง  ตรวจสอบติดตามตำแหน่งเรือ กรณีพบอุบัติเหตุ  ประสบภัยธรรมชาติ หรือเรือประมงถูกปล้น  โดยบังคับใช้ในเรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเรือประมงไทย มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


เอกสารแนบ:


40.2558.pdf