th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 42/2558 กรมเจ้าท่า จัดประชุมการมีส่วนร่วมโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3
(30-03-2558)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อให้ผลการสำรวจออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม CK. รีสอร์ท ถนนปากพนัง – หัวไทร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ:


42.2558.pdf