th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 46/2558 กรมเจ้าท่า อบรมการใช้งานระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015
(09-04-2558)

กรมเจ้าท่า อบรมการใช้งานระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015

ระบบ National.Single.Window.(NSW).หรือ ระบบตรวจการขนส่งทางน้ำ เป็นมิติใหม่ที่นำประเทศ                เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการยกระดับการให้บริการด้านขนส่งระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวย         ความสะดวก รองรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015  และเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ พร้อมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าและศักยภาพความพร้อมของประเทศในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการลงทุน              ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ National Single Window (NSW).จำนวน 3 รุ่นแก่เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการ โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2558               รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558  และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2558.โดยมีกลุ่มเป้าหมาย             เป็นเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการ


เอกสารแนบ:


ข่าว 46.2558 NSW .pdf