th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 55/2558 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีคัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือชุมพร
(18-05-2558)

กรมเจ้าท่า จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ กระบวนการระยะที่ 1 เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เสนอตำแหน่งที่ตั้งของทางเลือกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ บทบาทของท่าเรือ สินค้าที่จะขนถ่าย การเปรียบเทียบที่ตั้ง รวมถึงการเสนอปัจจัยที่จะทำการศึกษา   ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการให้ความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ สำหรับกรณีที่มีการระบุพื้นที่เป้าหมายบริเวณแหลมคอกวาง ต.นาทุ่ง และแหลมเขาพระตำหนัก ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร และพื้นที่อ่าวบางสน อ.ปะทิว  การลงรายละเอียดของการศึกษาและการประเมินผลกระทบ จะกำหนดให้ดำเนินการในขั้นตอนที่2 ซึ่งกำหนดให้ผู้จัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ทำการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่กำลังดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขนาดกำลังผลิตและขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 


เอกสารแนบ:


55.2558.jpg