th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 57/2558 เรื่อง กรมเจ้าท่า สัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ….”
(25-05-2558)

 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ               เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือพ.ศ.....”เพื่อให้สอดคล้องตามที่กรมเจ้าท่าได้เสนอแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่องร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรม ยู สาทร ถนนสาธร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ:


57.2558.pdf