th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 60 การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(03-06-2558)

กรมเจ้าท่าจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนิน      การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบโครงสร้างป้องกันการเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลการดำเนินงานรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง โดยจัดในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558            ณ โรงเรียนบ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ:


60.2557 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.pdf