th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 42/2559 กรมเจ้าท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ ออกประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือเรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 โดยผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลงทำการในเรือในปี 2560 จะต้องดำเนินการเปลี่ยนประกาศนียบัตรของตน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(30-03-2559)

ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978, STCW as amended) ด้วยเหตุดังกล่าว กรมเจ้าท่าได้ออกข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการอนุวัติตามอนุสัญญา STCW 1978 และ 1995 ต่อมาอนุสัญญา STCW มีการแก้ไขเพิ่มครั้งใหญ่ (STCW 2010) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนเป็นอย่างมาก กรมเจ้าท่าจึงออกข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และมีผลยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับปี 2541 ส่งผลให้ผู้ถือประกาศนียบัตรฯที่ออกตามข้อบังคับฯ ฉบับปี 2541 จำนวนประมาณ 13,000 ฉบับ ที่มีความประสงค์จะลงทำการบนเรือต้องมาดำเนินการแสดงเอกสารหลักฐานผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมหลักสูตรปรับระดับความรู้ เพื่อเปลี่ยนเป็นประกาศนียบัตรฯ ที่ออกตามกฎข้อบังคับฯ ฉบับ ปี 2557 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิฉะนั้นจะไม่สามารถมีสิทธิลงทำการในเรือภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2560


เอกสารแนบ:


042.2559(STCW10)1.pdf