th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 61/2559 ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑
(26-05-2559)

กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ณ ห้องประชุม ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการและร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนบ:


61.2559.jpg