Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 29/2560 กรมเจ้าท่า ขยายเวลาการลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์และเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภท
(20-04-2560)

กรมเจ้าท่า ขยายเวลาให้เจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไปที่เป็นเรือประมงพาณิชย์ เรือที่ใช้ขนถ่าย
เพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่มีการประกาศกำหนด สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลและสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ  เข้า-ออก (PIPO) จำนวน ๘ จังหวัดเฉพาะที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด ชุมพร พังงา กระบี่ และสตูล จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหากเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือไม่นำเรือมาให้ตรวจสอบภายในที่กำหนดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
         ตามที่กรมเจ้าท่า ได้เปิดให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์และเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภท ลงทะเบียนเพื่อขอรับการตรวจสอบเรือ ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่ามีเจ้าของเรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองเรือ และผู้รับมอบอำนาจได้มาทำการยื่นคำขอเป็นจำนวนมาก และยังมีเรือที่ตกค้างอีกหลายลำที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและให้การตรวจสอบ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 กรมเจ้าท่าจึงได้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ เป็นระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล หรือศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกในพื้นที่ที่อยู่ของเรือเฉพาะใน 8 จังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด ชุมพร พังงา กระบี่ และสตูล ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กรมประมง และทหารเรือจะดำเนินการตรวจสอบและทำเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 
        ทั้งนี้ หากเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือไม่นำเรือมาให้ตรวจสอบหรือไม่มาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด “ต้องระวางโทษปรับ 10,000 บาท สำหรับเรือขนาดสิบตันกรอส และจะถูกปรับเพิ่ม ตามขนาดของเรือตันกรอสละ 2,000 บาท” และในกรณีที่เรือมีใบอนุญาตทำการประมงหรือจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกับกรมประมงจะถูกดำเนินการ “เพิกถอนใบอนุญาตหรือเพิกถอนการจดทะเบียน”
        โดยเจ้าของเรือประมงพาณิชย์และเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพิ่มเติมเฉพาะทั้ง ๘ จังหวัดข้างต้น 

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 29.2560 กรมเจ้าท่า ขยายเวลาลงทะเบียนตรวจเรือ_Page_1.jpg
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 29.2560 กรมเจ้าท่า ขยายเวลาลงทะเบียนตรวจเรือ_Page_2.jpg