Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 30/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอให้พิจารณาโครงการแผนพัฒนาการเดินเรือแม่น้ำโขงด้วยความรอบคอบ
(23-04-2560)

ตามที่มีสื่อมวลชนได้เสนอแนะให้พิจารณาโครงการแผนพัฒนาการเดินเรือแม่น้ำโขงด้วยความรอบคอบ ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้สำคัญของประชาชน
ลุ่มแม่น้ำโขง และการพัฒนาร่องน้ำทางเรือเดินแม่น้ำโขง เพื่อให้เรือขนาด 500 ตันกรอส สามารถส่งสินค้าผ่านเมียนมาร์ ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตลอดปี ทำให้ประเทศจีนได้ประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนการระเบิดเกาะแก่งใต้น้ำ
อาจส่งผลให้อาณาเขตประเทศไทยลดลงจากเดิมนั้น กรมเจ้าท่าขอชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
        โครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เป็นการดำเนินการภายใต้ความตกลง
ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง พ.ศ. 2543 ระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ระหว่าง 4 ประเทศให้มีความสะความสะดวก ปลอดภัย บนพื้นฐานประโยชน์ของทั้ง 4 ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ผ่านมาสถิติมูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน ระหว่างปี 2556 - 2559 ประเทศไทยได้ดุลการค้าเกินดุลประมาณ 11,000 - 15,000 ล้านบาทต่อปี
        สำหรับกรณีห่วงใยในการระเบิดเกาะแก่งใต้น้ำ เพื่อพัฒนาร่องน้ำทางเรือเดินแม่น้ำโขง อันอาจทำให้อาณาเขตประเทศไทยลดลงจากเดิม คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ให้ฝ่ายไทยเข้าร่วมโครงการ "การดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นการศึกษา สำรวจ และออกแบบ โดยการดำเนินการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อแนวร่องน้ำลึกและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ และต้องนำผลการศึกษามานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดำเนินการใดๆ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องผลกระทบต่อเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดเป็นเงื่อนไขดังกล่าวไว้แล้ว และการดำเนินการครั้งนี้เป็นเพียงการเข้าร่วมการศึกษา สำรวจ และออกแบบการปรับปรุงร่องน้ำทางเรือเดินเท่านั้น โดยยังไม่มีการขุดลอก การระเบิด หรือปรับปรุงร่องน้ำใดๆ ทั้งสิ้น 
        แม้ว่าในการศึกษาโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงในครั้งนี้จะดำเนินการศึกษา โดยที่ปรึกษาประเทศจีน ตามเงื่อนไขของแหล่งเงินทุน ASEAN- China Maritime Cooperation Fund แต่การดำเนินการจะต้องเป็นตามแนวทางที่มีการพิจารณาร่วมกันทั้ง 4 ประเทศ โดยครอบคลุมด้านวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผลกระทบทางสังคม (SIA) ดังนั้น ความห่วงใยในประเด็นการพัฒนาร่องน้ำทางเรือเดินแม่น้ำโขงแล้วอาจจะกระทบต่อวิถีการประกอบอาชีพของชาวบ้านริมแม่น้ำโขง ระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนั้น จะมีการพิจารณาข้อมูลในประเด็น
ที่กล่าวมาแล้วในการศึกษาอย่างครบถ้วน
         นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้เสนอให้เพิ่มการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมไว้ในโครงการ ซึ่งจะต้องใช้ที่ปรึกษาของประเทศสมาชิกร่วมดำเนินการ พร้อมทั้งให้มีการลงพื้นที่ร่วมประชุมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่หลายครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อกังวลต่างๆ พร้อมทั้งประสานขอข้อมูล งานวิจัยต่างๆ จากกลุ่มรักษ์เชียงของ เพื่อนำเสนอฝ่ายจีนให้ทราบและนำไปประกอบการศึกษาต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 30.2560 ชี้แจงกรณีโครงการพัฒนาการเดินเรือ.jpg