Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 31/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีข้อสงสัยต่อแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (การระเบิดร่องน้ำในแม่น้ำโขง)
(04-05-2560)

ตามที่ได้มีการเสนอข่าวกรณีแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (การระเบิดร่องน้ำในแม่น้ำโขง) ในประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องการความจำเป็นและผลกระทบในการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง บทบาทและอิทธิพล
ของประเทศจีนในการเปิดเผยข้อมูลทั้งการกักเก็บและการระบายน้ำจากเขื่อนของประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย การรับฟังความคิดเห็นจากนักอนุรักษ์ของคณะรัฐบาล รวมทั้งข้อสงสัยในกรณีที่มีคณะหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนของประเทศจีนมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่นๆ ว่ามีการหารือในเรืออื่นนอกเหนือจากเรื่องการระเบิดร่องน้ำในแม่น้ำโขงหรือไม่นั้น กรมเจ้าท่าขอชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การดำเนินโครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง รัฐบาลให้ความสำคัญต่อความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาร่องน้ำการเดินเรือในแม่น้ำโขง โดยการดำเนินการต้องไม่กระทบต่อแนวร่องน้ำลึกและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ และต้องนำผลการศึกษามานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินการใดๆ รวมทั้งยังเน้นย้ำให้มีการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอให้เพิ่มการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมไว้ในโครงการ และให้มีการลงพื้นที่ร่วมประชุมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่หลายครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูลและรับข้อสังเกต ข้อกังวล ข้อห่วงใยต่างๆ พร้อมทั้งยังได้ประสานขอข้อมูลและงานวิจัยจากกลุ่มรักษ์เชียงของ เพื่อนำเสนอฝ่ายจีนให้ทราบข้อมูลและข้อกังวล สำหรับนำไปประกอบการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ในการดำเนินการระยะนี้เป็นเพียงการเข้าร่วมการศึกษา สำรวจ ออกแบบ การปรับปรุงร่องน้ำทางเรือเดินเท่านั้น ยังไม่มีการขุดลอก ระเบิด หรือปรับปรุงร่องน้ำใดๆ ทั้งสิ้น
ซึ่งในปัจจุบันการเดินเรือในแม่น้ำโขงใช้การบริหารจัดการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงของประเทศจีนช่วยในการเดินเรือในแม่น้ำโขง โดยที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการได้ในระดับหนึ่ง แต่มีปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่การระบายน้ำมีจำกัด ทำให้มีอุปสรรคต่อการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าว การพัฒนาร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำโขงจึงเป็นแนวทางสำหรับการลดอุปสรรค
ในการเดินเรือช่วงฤดูแล้ง ส่วนกรณีผลกระทบจากการระเบิดเกาะแก่งในตอนบนสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงเมื่อเริ่มมีการเดินเรือในแม่น้ำโขงแล้วนั้น ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็น
ที่จะเก็บข้อมูล และวิเคราะห์กรณีดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งผลการศึกษาเป็นประการใดจะมีการเสนอให้ทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน
                     สำหรับการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้างช้าง - แม่น้ำโขง ซึ่งฝ่ายไทยได้ประสานกับฝ่ายจีนผ่านกลไกคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JCCCN) นอกจากนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ่ายไทย
ได้นำเสนอ ให้มีการจัดทำเว็บไซต์ของ JCCCN โดยให้มีข้อมูลการปล่อยน้ำไว้ด้วย ซึ่งฝ่ายจีนเห็นควรดำเนินการผ่านช่องทางทางการทูต แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีกรอบความตกลงหลายเรื่องในแม่น้ำโขง จึงอาจมีความจำเป็นต้องหารือในกรอบอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย และในเรื่องของการควบคุมการใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศจะมีคณะกรรมการร่วมหลายประเทศ หลายคณะทำงานร่วมกันบนพื้นฐานอันเท่าเทียมกันของการได้ประโยชน์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงไม่มีประเทศใดยอมให้มีประเทศใดประเทศหนึ่งมีอิทธิพลอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมแม่น้ำโขง
                     นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศจีน เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หอการค้า และนักธุรกิจในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศจีนตอนใต้กับประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผ่านจังหวัดเชียงราย เนื่องจากรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในสามอำเภอ ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ รวมถึง รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง โดยในปี 2560 กระทรวงคมนาคม มีแผนดำเนินการด้านการคมนาคมทางราง (ภาคเหนือ) ได้แก่ โครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ด้านการคมนาคมทางบก ได้แก่ โครงการไฮเวย์สายเชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 31.2560 โครงการพัฒนาการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง แม่น้ำโขง_Page_1.jpg
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 31.2560 โครงการพัฒนาการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง แม่น้ำโขง_Page_2.jpg