Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 32/2560 กรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์การต่อ ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทำลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(11-05-2560)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ออกคำสั่งที่ 370/2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การต่อ ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทำลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4       และเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ การดัดแปลงเรือ หมายความว่า การดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเรือมีผลทำให้ความยาวตลอดลำ ความยาวฉาก ความกว้าง ความลึก ตันกรอส ตันเนต อย่างหนึ่งอย่างใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนประเภทเรือเข้า หมายความว่า การเปลี่ยนประเภทเรือให้เป็นเรือประมง การเปลี่ยนประเภทเรือออก หมายความว่า การเปลี่ยนประเภทเรือให้เป็นเรือประเภทอื่นที่มิใช่เรือประมง 


เอกสารแนบ:


32.2560_Page_1.jpg
32.2560_Page_2.jpg