Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 35/2560 กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ยื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง ในเส้นทางระหว่าง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - เกาะช้าง จังหวัดตราด – คลองใหญ่ จังหวัดตราด
(19-05-2560)

กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาต   ให้เรือกลเดินประจำทาง ในเส้นทางระหว่าง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - เกาะช้าง จังหวัดตราด – คลองใหญ่ จังหวัดตราด สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี    อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐


เอกสารแนบ:


35.2560.jpg