th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 102/2561 เรื่องการเฝ้าระวังเรือประมงเข้าเทียบท่า
(22-07-2561)

     จากการที่ประเทศไทยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ขณะนี้ปรากฎรายชื่อเรือประมงที่อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนเรือจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจเรือปรากฎว่ายังมีเรืออีกจำนวนหนึ่งที่ไม่พบเรือ หรือเจ้าของเรือ และกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไปแล้ว และยังคงมีเรือบางส่วนที่พบเจ้าของเรือ และได้มีการแจ้งว่าเรือจม ชำรุด หรือขายไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเอกสาร หรือหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้มีการนำเรือกลุ่มดังกล่าวมาใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศนี้ เพื่อให้ท่่าเทียบเรือเฝ้าระวังการรับเรือเข้าเทียบท่า เข้าจอด ณ ท่าเทียบเรือ ตามรายชื่อที่แนบนี้  และกรณีพบเรือตามรายชื่อที่จะเข้าเทียบท่าหรือจะเข้าจอดหรือเข้าเทียบท่าเรือในขณะนั้นให้แจ้งต่อกรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ท่าเทียบเรืออยู่ในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ทราบการจะเข้าเทียบท่า หรือเข้าเทียบท่าเรือ
  

รายชื่อเฝ้าระวังเรือประมงเข้าเทียบท่า


เอกสารแนบ:


IMG-3100.JPG