th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง ผลการสอบประเมินภาคทฤษฎีของผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม รอบที่ 2
(25-01-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศ กคร._25012562.pdf