Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม,ออกแบบป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง... จ.นครศรีธรรมราช ระยะ 2 (ปรับเปลี่ยนกำหนดการจากวันเวลาเดิม)
(25-07-2557)กำหนดประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม,ออกแบบป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง บ้านหน้าโกฏิ-ปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะ 2 (ปรับปรุงรายละเอียด)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียด(แก้ไข)
กำหนดการครั้งที่ 2 (แก้ไข)
หน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมประชุม