th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินงานประชุมสัมมนา ครั้งที่ 5 งานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
(16-07-2557)



ตามเอกสารแนบ



เอกสารแนบ:


รายงานประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง.pdf