th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือซึ่งออกตามอนุสัญญา STCW
(07-06-2562)เอกสารแนบ:


ประกาศ กคร.pdf