th en

Menu
 
 
A+ A A-
การจัดประชุมสัมมนาครั้งที 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านทุ่งประดู่ หมู่2 ต.ทับสะเเก อ.ทับสะเเก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(25-11-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


ทับสะเเก จ.ประจวบ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการประชุม-รายนามเชิญประชุม.zip