Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(16-07-2558)การสัมมนาโครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษาโครงการ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน กลุ่มองค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมและรับฟังความคิดเห็น
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ