Menu

th en

 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ 10 บ้านบ่อนนท์ ถึงหมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(31-08-2558)โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 10 บ้านบ่อนนท์ ถึงหมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป
เอกสารแนบ:


กำหนดการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3
รายละเอียดโครงการฯ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3
แบบตอบรับการประชุม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3