Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
(02-09-2558)กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียดโครงการปะนาเระ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศฯ
รายชื่อหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมประชุม