Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(16-11-2558)กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น
บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ:


แผ่นพับ.pdf
รายละเอียดโครงการสัมมนา 2.pdf
เอกสารสัมมนา 2_STSข้อ5และ6.pdf