Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(05-01-2559)สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เอกสารแนบ:


สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา