Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3
(26-02-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียดครั้งที่ 3 โครงการแหลมตะลุมพุก ระยะ 3.pdf
กำหนดการฯ (1).pdf