Menu

th en

 
 
A+ A A-
ขอเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Shot List) และเข้ารับฟังการสรุปภาพรวมข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย รองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน
(20-09-2559)ด้วยกรมเจ้าท่ามีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย รองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา เข้ารับฟังการสรุปภาพรวมข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) จำนวนหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 22  กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอรายละเอียดคุณสมบัติที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Shot List) โปรดนำส่งเอกสารรายละเอียดแสดงผลงาน ข้อมูลบุคลากร และสรุปความเข้าใจในภารกิจโครงการฯ มายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 (หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กรมเจ้าท่าจะไม่รับพิจารณา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งการเข้ารับฟังการสรุปภาพรวมข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2233 1311 – 8 ต่อ 396 ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


เอกสารแนบฯ
URL ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษากลาง โครงการฯ
ไฟล์ Excel Loader โครงการ