th en

Menu
 
 
A+ A A-
เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
(07-12-2560)เอกสารแนบ:


ขอจัดประชุม
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ