Menu

th en

 
 
A+ A A-
รายงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว และสำรวจออกแบบ รวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงท่าเรือ FERRY
(04-05-2561)เอกสารแนบ:


รายงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม EAST-WEST FERRY