Menu

th en

 
 
A+ A A-

ร่วมแสดงความคิดเห็น.

..
กรมเจ้าท่าประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ จำนวน 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 59


ได้แก่
1. ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ว่าด้วยหลักการ  วิธีการ  เงื่อนไขในการตรวจเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ สำหรับเรือเร็ว  
2. ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตรสำหรับเรือที่เดินในประเทศ 
3. ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 
4. ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเป็นไปตามประมวลการจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศเอกสารแนบ :


ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ว่าด้วยหลักการ วิธีการ เงื่อนไขในการตรวจเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ สำหรับเรือเร็ว
ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตรสำหรับเรือที่เดินในประเทศ
ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเป็นไปตามประมวลการจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ
ตารางการฝึกสถานีฉุกเฉิน
ไฟล์นำเสนอ ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับเรือเร็ว
ไฟล์นำเสนอ ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ไฟล์นำเสนอ การยกระดับความรู้ผู้ทำการในเรือสำหรับเรือที่เดินในประเทศร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ นามสกุล *

  e-mail *

  ความคิดเห็น*


  รหัสความปลอดภัย *
3N8YCJ

  กรอกรหัสความปลอดภัย *

* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน