th en

Menu
 
 
A+ A A-
รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น (3)

การรับฟังความคิดเห็น

วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 08:38

ร่วมแสดงความคิดเห็น.

วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 08:17
..ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ นามสกุล *

  e-mail *

  ความคิดเห็น*


  รหัสความปลอดภัย *
ZH7XQJ

  กรอกรหัสความปลอดภัย *

* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนร่วมแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 08:16

hearring

   
(12-12-2562) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖   
(21-01-2562) ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และ ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง