Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11-07-2562)เอกสารแนบ:


ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802


back to top